steagul Romaniei

PRIMARIA COMUNEI CIORANI, JUDETUL PRAHOVA

 

ANUNȚURI ANGAJĂRI

 

- Anunț nr. 9857/16.09.2021

 

- Anunț amânare concurs ocupare posturi contractuale vacante

 

- Anunț 10910/01.11.2021 - Primăria comunei Ciorani organizează concurs pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Ciorani

Atribuțiile prevăzute în fișa postului.

Proces-verbal - 26.11.2021- privind validarea/respingerea dosarelor candidaților

Rezultate concursuri

REZULTATE FINALE CONCURSURI

 

- Anunț 2312/14.01.2022 - Primăria comunei Ciorani organizează concurs pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate a Primarului Comunei Ciorani

 

 
 

PROCES-VERBAL încheiat astăzi 17.02.2022 privind desfășurarea probei scrise la concursul organizat în vederea ocupării funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional asistent - impozite și taxe din cadrul Primăriei Comunei Ciorani, județul Prahova (17.02.2022)

 
 

Anunt privind înscrierea în lista candidatilor pentru personalul de recensamânt

în vederea prestarii serviciilor aferente RPL2021 în teritoriu

PRIMARIA COMUNEI CIORANI

ÎNCHEIE CONTRACT DE PRESTARI SERVICII PENTRU:

•  Un numar de 1 recenzor pentru colectarea datelor Recensamântului populatiei si locuintelor din comuna Ciorani

MODALITATEA DE CONTRACTARE : Contract de servicii

PERIOADA DE CONTRACTARE A SERVICIILOR :

•  Participarea la instruirea organizata de UJIR la o data comunicata ulterior;

•  Colectarea datelor în teren:

•  recenzarea prin efectuare interviu de catre recenzor, în teren: 28.05-17.07.2022

LOCUL DE DESFASURARE A ACTIVITATII

•  Pe teren, în limitele administrative ale localitatii Ciorani ( recenzori, recenzori-sefi si coordonator la nivel de UAT Ciorani )

CONDITII privind CONTRACTAREA SERVICIILOR :

•  Vârsta minima de 18 ani împliniti la data selectiei - conditie eliminatorie ;

•  Minim studii medii absolvite (diploma absolvent liceu) - conditie eliminatorie ;

•  Sa nu aiba cazier judiciar - conditie eliminatorie ;

•  Sa detina cunostinte de utilizare a unei tablete;

•  Abilitatea de a comunica într-o maniera civilizata; capacitatea de a stabili contacte inter-personale, de a fi cordial, placut, metodic si riguros;

•  Sa dispuna de un telefon mobil pe care sa-l utilizeze pentru comunicare;

•  Rezistenta la stres si lucru sub presiune;

•  În zonele/comunitatile cu populatie de alta etnie decât cea româna, cunoasterea si a limbii acelei etnii si a specificului etniei respective reprezinta un avantaj în desfasurarea muncii sale pe teren;

•  Expertiza în domeniul statisticii, al administratiei publice, experienta de operator statistic statistic sau ca personal RGA (recensamântul general agricol), reprezinta un avantaj.

ATRIBUTIILE PERSONALULUI DE RECENSAMÂNT: conform Modelului de contract cadru de servicii pentru RPL2021 prevazut în Anexa nr. 2 a HG nr. 145/2022 privind modificarea si completarea HG nr.1071/2020 pentru stabilirea bugetului si a categoriilor de cheltuieli necesare efectuarii recensamântului populatiei si locuintelor din România în anul 2021.

CONDITII SPECIFICE

•  Munca pe teren;

•  Disponibilitate de a lucra în program prelungit, în medie 8 ore pe zi (pâna la sfârsitul zilei);

•  Disponibilitate de a lucra în weekend (sâmbata si /sau duminica).