steagul Romaniei
PRIMARIA COMUNEI CIORANI, JUDETUL PRAHOVA
 

NUMARUL SI DATA HOTARARII

 

DENUMIRE

55/21.12.2015

Aprobarea Regulamentului de autorizare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață de pe raza Comunei Ciorani.

 

8/10.02.2022

Aprobarea documentației Actualizare Plan Urbanistic General și Regulament Local de Urbanism Comuna Ciorani.

 

1/08.01.2020

Acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2019

 

2/08.01.2020

Anularea licitatiei pentru închirierea prin licitatie publica a terenului în suprafata totala de 2444 m .p. pentru efectuarea inspectiei tehnice periodice la autovehicule.

 

3/08.01.2020

Anularea licitatiei pentru închirierea prin licitatie publica a terenului în suprafata totala de 2444 m .p. pentru efectuarea inspectiei tehnice periodice la autovehicule

 

4/08.01.2020

Organizarea retelei unitatilor de învatamânt preuniversitar din Comuna Ciorani pentru anul scolar 2020-2021

 

5/08.01.2020

Actualizarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investitii ,, Înfiintare retea de canalizare si statie de epurare în Comuna Ciorani, judetul Prahova,, , aprobati prin H.C.L. nr. 15/10.03.2017

 

6/29.01.2020

Modificarea si completarea art.2 din H.C.L nr. 59/26.10.2017 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru realizarea obiectivului de investitii ,, Înfiintare retea de canalizare si statie de epurare în Comuna Ciorani, judetul Prahova,, si a cheltuielilor eferente acestuia

 

7/29.01.2020

Asocierea Comunei Ciorani cu Judetul Prahova pentru realizarea obiectivului de investitii ,, Înfiintare retea de canalizare si statie de epurare în Comuna Ciorani, judetul Prahova,,

 

8/29.01.2020

Asocierea Comunei Ciorani cu Judetul Prahova pentru realizarea obiectivului de investitii ,, Modernizare si dotari parc- Cioranii de Jos,,

 

9/19.02.2020

Utilizarea excedentului bugetului local rezultat la 31.12.2019

 

10/19.02.2020

Aprobarea bugetului local pe anul 2020

 

11/19.02.2020

Aprobarea platii cotizatiei pe anul 2020 catre Asociatia Comunelor din România

 

12/19.02.2020

Acordarea unui mandat reprezentantului UAT Ciorani în AGA din cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara , Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor,, Prahova

 

13/19.02.2020

Aprobarea închirierii unor suprafete de pasune din domeniul privat al comunei Ciorani

 

14/19.02.2020

Aprobarea regulamentului de organizare si desfasurare a pasunatului în comuna Ciorani în anul 2020

 

15/19.02.2020

Aprobarea închirierii terenului în suprafata de 4517 m .p. aferent sondei 16 MP Baraitaru catre OMV Petrom

 

16/19.02.2020

Modoficarea si completarea H.C.L. nr. 69/13.12.2018 privind aprobarea salariilor functionarilor publici si a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Ciorani

 

17/19.02.2020

Aprobarea documentatiei ,, Plan de amplasament si delimitare imobil,,

 

18/19.02.2020

Stabilirea unor masuri de consolidare a zonei ,, Malul Surpat,,

 

19/25.02.2020

Modificarea H.C.L. nr. 10/19.02.2020 privind aprobarea bugetului local pe anul 2020

 

20/25.02.2020

Constatarea apartenentei la domeniul privat al comunei Ciorani a suprafetei de 817 m .p. situata în T 5, P A39

 

21/25.02.2020

Aprobarea regulamentului de organizare si functionare al Primariei Comunei Ciorani

 

22/30.03.2020

Alegerea presedintelui de sedinta

 

23/30.03.2020

Aprobarea platii cotizatiei anuale catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara , Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor,, Prahova

 

24/30.03.2020

Modificarea art.4 din H.C.L. nr. 60/13.11.2019 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale

 

25/30.03.2020

Aprobarea închirierii terenului în suprafata de 817 m .p. aferent sondei 4801 MMPG Baraitaru apartinând domeniului privat al Comunei Ciorani , catre OMV Petrom, în vederea abandonarii acestei sonde

 

26/30.03.2020

Desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului local al Comunei Ciorani care vor face parte din \Comisia de evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului general al Comunei Ciorani

 

27/10.04.2020

Aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2020

 

28/10.04.2020

Aprobarea platii cotizatiei anuale catre Asociatia Grupul de Actiune Locala ,, Meleagurile Cricovului,,

 

29/10.04.2020

Indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2021

 

30/10.04.2020

Modificarea art.5 din H.C.L. nr. 13/19.02.2020 privind aprobarea închirierii unor suprafete de pasune din domeniul privat al comunei Ciorani

 

   
62/32.10.2020 Organizarea comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


 

 

 
 
 

 

 
 

 

 


A